Monday, January 3, 2011

GOOGLE (Tentative) Final List

Sajid md Bcom
SOUMYA Sreekumar Eco
SUBIR Majumdar BBA
SAURAV Chakavorty Phy
RAJARSHI Lahiri MCVV
RAKESH MOHAN Goyal Bcom
JAYA Israni BCom
KARABI Mitra Eco
ARJUN Bhaduri Eco
NIHARIKA Khaitan BBA
DEBIKA Pall Maths
MIHIR Mehta Bcom
DEVIKA Bedia BCom
ANKITA Jhujjhunwala BCom
DHARA Poppat Comp Sc
SHIVANGI Shah Eco
ABHISHEK Khorana Bcom

No comments: